képességvizsga anyaga

Nyomtatható változat: kepessegvizsga anyaga.pdf (138058)

 

Kérdések a katolikus osztályba felvételizők számára

1. Mi a Szentírás?

A Szentírás, vagy Biblia Isten leírt üzenete az emberekhez. Azok az írások tartoznak ide, amelyeket az Egyház Istentől sugalmazottaknak ismer el.

2. Hogy nevezzük a Szentírás két nagy részét? Hány könyvet tartalmaz az első rész és hányat a második?

A Szentírás két nagy része: Ószövetség – 45 könyv, Újszövetség – 27 könyv.

3. Kik által szólt hozzánk Isten az Ószövetségben, és ki által az Újszövetségben?

Isten az Ószövetségben a próféták által, az Újszövetségben Jézus Krisztus által szólt hozzánk.

4. Mi a Szenthagyomány?

A Szenthagyomány a kinyilatkoztatás azon része, amely nem került bele a Bibliába. Az első keresztény íróknak, az egyházatyáknak a műveiben találjuk meg.

5. Mit jelent a kinyilatkoztatás?

A kinyilatkoztatás Isten önfeltárása az embernek. Isten elmondja, hogy kicsoda ő, milyen kapcsolatban van az emberrel, milyennek szeretné látni az embert.

6. Mit jelent, hogy Isten szent?

Isten szent, azt jelenti, hogy Isten tökéletes, nincs benne semmilyen hiányosság.

7. Mi az Ősevangélium?

Ősevangélium: a bűnbeesés történetében találjuk, amikor Isten azzal bünteti meg a kígyót, hogy az asszony ivadéka fogja eltaposni az ő ivadéka fejét. Ez azt jelenti, hogy a sátán hatalma véges: Isten elfogja küldeni azt, aki a bűn rabságából megszabadítja az embert.

8. Írj le két ószövetségi jövendölést, amely Jézus születésére vonatkozik, és egyet, amely Jézus halálára!

Izajás próféta jövendölése: Íme a szűz fogan, és fiút szül, neve Emmánuel, ami azt jelenti: velünk az Isten.

Mikeás próféta jövendölése: Betlehem, Júda földje bár a legkisebb vagy Júda városai között, mert belőled származik a vezér, ki népemnek pásztora lesz. Izajás megjövendöli Isten szolgájának a szenvedését és halálát.

9. Mit jelent az, hogy Jézus halála után alászállt a poklokra?

Jézus halála után elvitte a megváltás örömhírét azoknak az elhunyt lelkeknek, akik Jézus előtt igaz életet éltek, és így nem jutottak a pokolba. De mivel még a mennyországba sem lehetett bejutni, mert a megváltás nem történt meg az ún. Pokol tornácán várták a megváltás bekövetkeztét.

10. Sorold fel és magyarázd meg az Egyház ismertető jegyeit!

Az egyház ismertető jegyei: egy – Jézus csak egy egyházat alapított; szent – tagjait az életszentségre vezeti, és teljesíti Istentől kapott küldetését; katolikus vagy egyetemes – küldetése mindenkihez szól; apostoli – az egyház igehirdetésében, liturgikus gyakorlatában az apostolok tanításának talaján áll.

11. Mik a szentségek?

A szentségek Jézus által alapított külső jelek, amelyek láthatatlan kegyelmet közvetítenek.

12. Mi a keresztség?

A keresztség az első és a legfontosabb szentség, amely törli az áteredő bűnt és az addig elkövetett személyes bűnöket, Isten gyermekévé, a mennyország örökösévé és az egyház tagjává tesz.

13. Mi az Oltáriszentség, és mikor ünnepeljük?

Az Oltáriszentség Krisztus valóságos teste és vére a kenyér és a bor külső színe alatt. Minden szentmisében megünnepeljük. Az Egyház azonban két napon különlegesen is ünnepli az Oltáriszentséget: nagycsütörtökön, amikor az Oltáriszentség alapítására emlékezünk, és Úrnapján.

14. Mi történik a bűnbocsánat szentségében?

A bűnbocsánat szentségében őszinte bánattal és megtérés szándékkal elmondjuk a papnak bűneinket, aki a feloldozásban kiengesztel Istennel, önmagunkkal és a többi emberrel. Az elégtétel elvégzésével egyfajta jóvátételt is felvállalunk bűneink következményeinek mérséklésére, jóvátételére.

15. Hogyan készülünk a bűnbocsánat szentségének a vételére?

A bűnbocsánat szentségének a felvételére lelkiismeret-vizsgálattal és bánattal készülünk.

16. Milyen körülmények között kapták a zsidók a tízparancsot?

A zsidók a a pusztai vándorlás idején a Sínai hegyen kapták a tízparancsolatot, amikor elfogadták az Istennel kötött szövetséget, és azt, hogy Isten választott népe legyenek.

17. Mit jelent az első parancsolat?

Az első parancsolat Isten imádásáról szól. Azt jelenti, hogy életünkben Istennek kell állnia az első helyen.

18. Mi az imádás?

Az imádásban az ember elismeri, hogy teljes mértékben Istentől függ, hogy nincs Istennél nagyobb és erősebb.

19. Mit nevezünk állapotbeli kötelességnek?

Állapotbeli kötelesség azon feladatok összessége, amelyeket egy adott helyzetben csak mi végezhetünk el, más nem. Pl. Senki nem tanulhat helyettem.

20. Hogyan kell imádkozni?

Imádkozni hittel, bizalommal, állhatatosan és Isten akaratában megnyugodva kell.

21. Az imádság formái

Az imádság formái: külső forma szerint: kötött – már megírt szöveg (Miatyánk); kötetlen – saját szavainkkal; elmélkedés – amikor Isten üzenetén gondolkodom, és keresem, hogy Isten mit akar tőlem; szemlélődés – felismerem Isten jelenlétét mindenütt a világban. Tartalom szerint: kérő, engesztelő; hálaadó, dicsőítő. A dicsőítésben felismerem Isten nagyszerűségét, szeretetét, és ez indít imádságra.

22. Az isteni erények

Isten adja nekünk, nem tudjuk kiérdemelni vagy megszerezni, viszont vigyázni kell rá, növekedni kell bennük, mert elveszíthetjük. Három isteni erény van: hit, remény és szeretet.

23. A hit megszerzésének három tényezője

A hitet kezdeményező Isten, az hitet befogadó ember, és az Egyház, aki közvetíti a hitet.

24. A remény meghatározása

A remény aktív, tevékeny várakozás Isten ígéreteinek a beteljesülésére.

25. A szeretet elleni bűnök

A szeretet elleni legnagyobb bűn az önzés. Ebből fakad a gyűlölet, féltékenység és az irigység.

26. Milyen ajándékokat kapott Szűz Mária Istentől?

Isten megóvta az áteredő bűntől, megőrizte szüzességét, testestől-lelkestől felvette a mennybe.

27. Mit jelent: Mária által Jézushoz?

Mária az első keresztény, aki a legbensőségesebb kapcsolatban él Jézussal. Őt figyelve és követve megtanulhatjuk tőle, hogyan tudunk Jézussal mi is egyre mélyebb kapcsolatot kialakítani.

28. Mi a babona?

A babonában az ember olyan hatásokat tulajdonít bizonyos tárgyaknak és történéseknek, amelyek nem tartoznak hozzá. Pl. A fekete macska szerencsétlenséget jelent, a péntek 13 szerencsétlen nap stb.

29. Ki káromkodik?

A káromkodó ember Isten nevét és az Istenhez tartozó dolgok és emberek nevét tiszteletlen, trágár módon használja.

30. Miért a vasárnap az Úr napja, és milyen parancsok kapcsolódnak hozzá?

Azért vasárnap az Úr napja, mert Jézus vasárnap reggel támadt fel. Hozzá kapcsolódik Isten harmadik és az Egyház első parancsa.

31. Mikor kell engedelmeskedni szüleinknek?

Szüleinknek mindig engedelmeskedni kell, kivéve ha bűnt kérnek, illetve ha már felnőttként tudunk dönteni az életünkről.

32. Mi az emberi méltóság alapja?

Az emberi méltóság alapja az, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett.

33. Ki a felebarátunk az irgalmas szamaritánus példabeszédje alapján?

Felebarátunk minden ember, különösen azok, akik rászorulnak a segítségünkre.

34. Az irgalmasság testi és lelki jó cselekedetei

Testi cselekedetek

- az éhezőknek ételt adni

- a szomjazóknak italt adni

- a szegényeket ruházni

- az utasoknak szállást adni

- a fogságban lévőket kiváltani

- a betegeket látogatni

- a holtakat eltemetni

Lelki cselekedetek

- a bűnösöket meginteni

- a tudatlanokat tanítani

- a kételkedőknek jó tanácsot adni

- a szomorúakat vigasztalni

- a bántalmakat békével tűrni

- az ellenünk vétkezőknek megbocsátani

- az élőkért és holtakért imádkozni

35. Hogyan valósítjuk meg az életszentséget?

Az életszentséget az evangéliumi élettel, a szentségek gyakori vételével, a jó gyakorlásával, Krisztus követésével valósítjuk meg.

36. Mi a lelkiismeret?

A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely figyelmeztet a rosszra, és ösztönöz a jóra, amely segít különbséget tenni jó és rossz között.

37. Az Egyház öt parancsolata

Vasárnapot és kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg.

A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg:

Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál.

Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg és gyermekeidet katolikus módon neveld.

Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd.

38. Mi a bűn?

Tudva és akarva megszegjük Isten parancsait.

39. Mi a különbség a halálos és a bocsánatos bűn között?

A halálos bűn elkövetésével elveszítjük a megszentelő kegyelmet, míg a bocsánatos bűnnel nem.

40. Hogyan váltott meg minket Jézus?

Jézus minket szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával váltott meg.

 

Tételek a Bibliából

A világ teremtése – Ter 1-2

A bűnbeesés története – Ter 3

Noé története – Ter 6,5-9,19

Ábrahám és Izsák – Ter 22, 1-19

Szodoma és Gomorra – Ter 19, 1-30

Jákob megszerzi az elsőszülöttségi áldást – Ter 27

Átkelés a Vörös-tengeren – Kiv 14

Dávid és Góliát – 1Sám 17,32-54

Jézus születésének története Szent Lukács evangéliuma szerint

A magvetőről szóló példabeszéd – Lk 8,4-9

Az irgalmas szamaritánus – Lk 10,25-38

A tékozló fiú története - Lk 15,11-32

A feltámadt Jézus Tibériás tavánál – Jn 21